top of page
shutterstock_670285291.jpg

한국코스메틱 브랜드 PR 마케팅 사업

대기업 미디어 출신의 크리에이티브 집단이 효과적인 브랜딩 전략을 수립하고

PR 마케팅을 지원합니다.

Service1_1_アートボード-1-のコピー-5.png

“ 한국 코스메틱 브랜드의 일본 마케팅에 특화 ”
광고 PR 마케팅 사업

素材1korea_アートボード-1-のコピー-8-1.png
素材1korea_アートボード-1-のコピー-18-1.png
素材1korea_アートボード-1-のコピー-20-1.png

브랜드 일람

그림2.png
화면 캡처 2022-11-21 141451.png
화면 캡처 2022-11-21 141521.png
twinkle pop.png
peropera.png
logo_dermatory.png
logo_healing_bird.png
olive young.jpg
original.png
スクリーンショット 2022-05-03 124443.png
COSRX_LOGO.png
madeca derma logo 1.png
글린트 로고_금색,먹색 땀-01.jpg
新ラドールロゴ.png
manyo_1624585373.png
동국제약_로고.png
belif_BI [Converted] (1).jpg
쌔뮤_로고.png
SHANGPREE-LOGO.gif
logo_2019.png
SKIN&LAB_LOGO.png
220321 aromatica_black.png
joliyen_logo_black.png
ONE THING LOGO.png
오노마 600x80px 배경 없음.png
0488425001689300730.jpg

회사 개요

화면 캡처 2022-12-20 160907.png
bottom of page